Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Tin tức) – Công ty bà Nguyễn Thị Thơ (Hà Nội) đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Bà Thơ được biết, dự án của nhà đầu tư nước ngoài cần xin thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại mỗi dự án điện mặt trời tại mỗi địa điểm có mái.

Hiện nay, công ty bà Thơ có 1 dự án được xây dựng trên trang trại gà, giấy tờ sử dụng đất với nội dung mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất mục phi nông nghiệp – SKC (xây dựng và hoạt động trang trại chăn nuôi gà lấy trứng, gà lấy thịt và phân bón từ gà).

Bà Thơ hỏi, dự án có đủ điều kiện làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a, d Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư, UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Do vậy, trường hợp dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh thì thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Điều này.

Chinhphu.vn

Link gốc: https://baochinhphu.vn/dieu-kien-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-102230619100601821.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *